Våra tjänster

Vi är experter inom följande områden

Säkerhetsskyddade och NIS-reglerade IT-system

God IT-säkerhet är en förutsättning för att skydda informationsmängder och verksamheter av betydelse från skadlig inverkan. Oavsett vilka krav er verksamhet omfattas av, eller som hotbilden ställer, kan Weop hjälpa er att möta dessa och göra era system tillräckligt säkra. Weop är experter på att bygga säkra IT-system utifrån bl.a. Försvarsmaktens krav på IT-säkerhetsförmågor hos IT-system (KSF 3.1), NIS-direktivet och CIS/CSC-standarderna.

 

Säkerhetsskydd och informationssäkerhet

Säkerhetsskydd och informationssäkerhet är en förutsättning för att skydda säkerhetskänslig verksamhet samt säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mot spioneri, sabotage och terroristbrott. Weop har tung spetskompetens inom säkerhetsskyddets alla delar innefattande planering och styrning av säkerhetsskyddsarbetet, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet samt säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal (SUA).

Krisberedskap

Krisberedskap handlar om att aktörer i samhället ska erhålla en förmåga att förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser och kriser. Weop hjälper sina kunder att bygga upp en väl fungerande krisberedskap genom bland annat utbildning, krisövning, framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser samt kris – och kontinuitetsplaner. Detta  i syfte att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra förmågan att förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser och kriser.

Vi är Weop

Weop grundades våren 2011 och har rötter i den militära säkerhetstjänsten i Försvarsmakten och i skyddet av kritisk infrastruktur. Weop har sedan den 1/4 2022 gått samman med AFRY för att tillsammans stärka vårt erbjudande och verka för ett säkrare samhälle.

Weop hjälper myndigheter och företag som har höga säkerhetskrav.

Med djupa kunskaper om dagens hotbild, gedigen erfarenhet och välbeprövade metoder för att skapa god säkerhet levererar Weop tjänster och konsultstöd av hög kvalitet inom säkerhetsskyddade och NIS-reglerade IT-system, säkerhetsskydd och informationssäkerhet samt krisberedskap.

Weop aspirerar inte på att vara störst i branschen, däremot är Weop kända för sin tunga spetskompetens och genomförarkraft. Weop levererar.

Samhällets funktionalitet är viktig i såväl fred, kris och krig

Dagligen utsätts myndigheter och företag som är vitala för samhällets funktionalitet för säkerhetshot i form av spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott, eller påverkan av yttre faktorer som människan inte alltid kan förutse. Detta kan åsamka samhället och Sveriges säkerhet stor skada då vitala tjänster, funktioner, liv och hälsa kan påverkas negativt i alla beredskapslägen. Det kan få långtgående konsekvenser och förödande effekter på våra grundläggande strukturer, mänskliga fri- och rättigheter och förmåga att upprätthålla den inre och yttre säkerheten.

Läs mer om hur vi tillsammans kan göra er verksamhet och Sverige säkrare här.

Senaste nyheterna

Lediga tjänster

Konsultchef säkerhetsskydd och informationssäkerhet

Ort: Stockholm

Konsult inom säkerhetsskydd

Ort: Stockholm

IT-säkerhetsarkitekt

Ort: Stockholm

Metodkonsult ackreditering av IT-system

Ort: Stockholm

Konsult inom informationssäkerhet

Ort: Stockholm

Konsult inom krisberedskap

Ort: Stockholm

Hur kan Weop hjälpa er?

Weop hjälper myndigheter och företag som har höga säkerhetskrav.

Vill du veta mer om hur vi tillsammans kan göra din verksamhet och Sverige säkrare?

Kontakta oss här