Slide Krisberedskap

Utgångspunkten i Weops tjänsteutbud är att krisberedskap handlar om att aktörer i samhället ska erhålla en förmåga att förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser och kriser i syfte att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla Sveriges grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

1. Risk- och sårbarhetsanalys

En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) syftar till att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra förmågan att förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser och kriser.

En RSA går ut på att identifiera och utbilda verksamhetsansvariga om de hot, risker och sårbarheter som finns i en verksamhet så att de kan skapa sig ett underlag för att hantera dessa. Risk- och sårbarhetsanalysen dokumenteras och levereras sedan till beställaren.

2. Workshop/seminarium inom krishantering och krisberedskap

En workshop/seminarium inom krishantering och krisberedskap syftar till att utbilda personal om grunderna i krishantering och krisberedskap så att de har kunskap och medvetenhet om hur de kan förebygga och hantera extraordinära händelser och kriser. Workshopen/seminariet går ut på att utbilda om grundläggande begrepp och lagkrav på området, följt av en praktisk övning där deltagarna får värdera risker som verksamheten står inför.

3. Kontinuitetsplaner

En kontinuitetsplan syftar till att ta fram en metod för hur en störning eller ett avbrott som riskerar att drabba en kritisk verksamhet ska hanteras. Det sker genom att identifiera delar av verksamheten som måste fungera för att organisationen inte ska drabbas av allvarliga konsekvenser vid en störning eller avbrott, vilka resurser som är kritiska för att upprätthålla delarna av verksamheten samt hur respektive kritisk resurs ska hanteras om den slås ut. Metoden anges i en kontinuitetsstrategi som dokumenteras genom checklistor i en kontinuitetsplan.

4. Krisplan

Krisplaner syftar till att ge en organisation en struktur för hur de ska hantera extraordinära händelser och kriser. Det går ut på att ta fram en krisledningsorganisation och riktlinjer för vad som ska göras, hur det ska göras och av vem. Krisledningsgruppen kommer sedan att utbildas inom stabsmetodik följt av en kortare scenarioövning för att öka förståelsen och öva krisplanens metodik.

5. Beredskapsplanering

Beredskapsplanering syftar till att bistå en organisation med att planera för hur verksamheten ska bedrivas inom ramen för totalförsvaret om Sverige är i krig eller i krigsfara. Det handlar bl.a. om framtagande av beredskapsplaner för personalförsörjning, evakuering, ledning och samverkan, samt framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av personal.

6. Stabsmetodik

Stabsmetodik syftar till att utbilda personal inom en krisledningsorganisation om principer för ledning i en stab så att krishanteringen kan bli så strategisk och effektiv som möjligt.

Stabsmetodik handlar om att lära ut principer för hur en krisledningsorganisation ska leda hanteringen av en extraordinär händelse eller kris, vad respektive person i krisledningsorganisationen har för ansvarsområden samt vilka verktyg som är nödvändiga för att förenkla arbetet i form av lägesbilder och kommunikation.

7. Krisövning

En krisövning syftar till att öva den personal som ingår i en krisledningsorganisation så att de utvecklar sin förmåga att utföra sina uppgifter vid extraordinära händelser och kriser.

En krisövning i form av simuleringsövning med motspel kretsar kring ett verklighetstroget scenario som Weop tar fram tillsammans med Beställaren. Scenariot anpassas till verksamheten och verkligheten och simuleras sedan under övningen genom inspel från en motspelsgrupp.

En krisövning i form av en seminarieövning kretsar kring ett eller flera verklighetstrogna scenarion där en övningsledare från Weop leder diskussionerna med den övade gruppen genom rundabordssamtal. Efter varje scenario utvärderas gruppens hantering av händelsen.

8. Kriskommunikation/medieträning

Kriskommunikation handlar om att hantera krisen men även ”bilden av krisen”. En god kriskommunikation går ut på att snabbt, öppet och korrekt förmedla information internt och externt under hela händelsens gång i syfte att motverka ryktesspridning och upprätthålla sin
trovärdighet. Genom en medieträning får deltagarna lära sig om medielandskapet och vilka utmaningar det ställer på aktören, vad man bör tänka på och vad man bör undvika i krissituationer. Deltagarna får även genomgå en praktisk övning i form av intervjuer framför en kamera utifrån verksamhetsspecifika scenarion.

9. Utvärdering

Utvärdering handlar om lärande i form av kunskap om styrkor och brister i förmågan att hantera extraordinära händelser och kriser i syfte att systematiskt utveckla (eller bibehålla) organisationens krishanteringsförmåga. Utvärdering av genomförda uppdrag och av organisationen genomförd krisledning sker genom att identifiera styrkor och brister inom bl.a. krisledningens arbetsprocesser, kommunikation och samverkan med andra aktörer. Observationer, slutsatser och rekommendationer omsätts sedan av Weop i åtgärdsplaner för implementering och verksamhetsutveckling hos Beställaren.

Intresserade att veta mer om Weop och våra tjänster?

Kontakta någon av våra experter