Isabelle Hasselblad

Konsult

Isabelle Hasselblad har erfarenhet från risk- och krishantering och har projektlett och deltagit vid framtagandet av tjänster såsom krisseminarium, krisplaner och krisövningar inom offentlig och privat sektor. Isabelle har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet från Försvarshögskolan. Vidare har fördjupning skett inom ledningsvetenskap och stabsmetodik i enlighet med Försvarsmaktens metoder.

Isabelle är verksam inom områdena risk-och krishantering, säkerhetsskydd och informationssäkerhet.