John Daniels

John Daniels

VD

John Daniels har varit yrkesverksam inom IT- och säkerhetsbranschen i över 20 år.
John har bred kompetens från att under många år arbetat i ledande befattningar med strategisk styrning av IT, risk management, IT- och informationssäkerhet. Han har även bred kompetens från arbete med strategisk styrning av organisationer och företag företrädesvis med inriktning på IT och säkerhet.

Bland de organisationer och företag som John har arbetat i finns WM-data, Spray och Ericsson. John har tidigare också varit chef för den svenska militära säkerhetstjänsten i sex år, innan dess var han chef för IT-säkerhetsavdelningen i Försvarsmakten i närmare tre års tid.

Magnus Ek

Magnus Ek

Vice VD

Magnus Ek har varit verksam inom risk och säkerhet på ledande befattningar sedan närmare 30 år. De senaste 10 åren som Koncernsäkerhetschef för Vattenfall och före det 10 år som Koncern Risk Manager och Säkerhetschef för TeliaSonera/Telia.

Magnus har en bred erfarenhet inom informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krishantering, kontinuitetsplanering, Risk Management, Fraud Management, Incident Management samt kring olika säkerhetsrelaterade frågor. Magnus har också lång erfarenhet av projektledning.

Jörgen Sahlin

Jörgen Sahlin

Konsult

Jörgen Sahlin har bred kompetens från att under många år arbetat som säkerhetschef och IT-säkerhetschef. Sahlin har även bred kompetens från utbildning av säkerhetschefer och IT-säkerhetschefer. Sahlin har arbetat i Försvarsmakten och har sedan sin tid på Försvarsmaktens Underrättelse och Säkerhetscentrum ett mycket omfattande kontaktnät bland befattningshavare som ansvarar för eller arbetar med säkerhet och IT-säkerhet i främst myndigheter och företag.

Sahlins expertområden är säkerhetsskydd, hot-, risk- och sårbarhetsanalyser samt informationssäkerhet och Säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsavtal (SUA). Säkerhetsprövning inför anställning samt personsäkerhet.

Göran Carlsson

Göran Carlsson

Konsult

Göran Carlsson har varit officer (Övlt) och har de senaste åren bl a varit sektionschef för krigsförbandssektionen samt mobiliseringssektionen vid Högkvarteret. Göran har där haft ansvar för organisering och behovssättning av krigsförband, uppföljning av målsättningar samt varit ansvarig för återinförande av mobiliseringsförmågan inom Försvarsmakten.

De senaste 1,5 åren har Göran tjänstgjort som logistikofficer med särskilt uppdrag att minska Försvarsmaktens reparationsskuld i syfte att tillföra krigsförbanden erforderlig materiel. Göran har även arbetat fyra år på FMV:s dåvarande systemledning med ansvar för marina ledningssystem och uppföljning av Sveriges Partnerskapsmål gentemot NATO.

Peter Sandberg

Peter Sandberg

Konsult

Peter Sandberg har bred kompetens från att under cirka 20 års tid arbetat som handläggare vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) och som funktionsföreträdare i militär säkerhetstjänst samt projektledare vid Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum (FMUndSäkC).

Peter har sedan sin tid vid den militära säkerhetstjänsten och FMUndSäkC ett mycket omfattande kontaktnät bland befattningshavare som ansvarar för eller arbetar med säkerhetstjänst. Peter har en bred kompetens från utbildning av säkerhets- och IT-säkerhetschefer. Peter har även tidigare erfarenhet som konsult i säkerhetsbranschen.

Kim Bodén

Kim Bodén

Konsult

Kim Bodén har sin grund från flertalet års tjänstgöring i Försvarsmakten som militärpolis och utredare på militärpolisens utredningsgrupp. Kim ansvarade för att genomföra brottsutredningar, deltog i utvecklingen av utredningsarbetet och var stöd i utbildningen av nya militärpoliser. De senaste åren har Kim kombinerat arbetet som utredare med att läsa kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet på Försvarshögskolan. Där har utbildningen utgått från aktuell forskning och genomförande av analyser avseende olika kris-, risk- och säkerhetsfrågor.

Kim är verksam inom områdena säkerhetsskydd, informationssäkerhet, risk-, hot- och sårbarhetsanalyser samt krishantering.

Jörgen Gustafsson

Jörgen Gustafsson

Konsult

Jörgen Gustafsson har 25 års erfarenhet från den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och som säkerhetsskyddschef vid Fortifikationsverket.

Jörgen har verkat både på stabs- och genomförandenivå och har därmed skaffat sig en bred erfarenhet av alla discipliner inom säkerhetsskyddsområdet såsom säkerhetsprövning, säkerhetsplanering, utbildning, IT-säkerhet, informationssäkerhet, fysisk säkerhet/tillträdesskydd, säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsavtal (SUA), kontrollverksamhet.

Jörgen har ett omfattande kontaktnät bland befattningshavare som ansvarar för eller arbetar med säkerhetsskyddstjänst vid ett flertal myndigheter.

Jörgens främsta expertområden är säkerhetsplanenering (säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsplaner, regelverk), informationssäkerhet och utbildning inom säkerhetsskyddsområdet.

Kent Andersson

Kent Andersson

Konsult

Kent Andersson har under de senaste åren varit säkerhetschef samt tillika sektionschef vid Försvarsmaktens Högkvarter. Han har tidigare arbetat vid MUST Säkerhetskontor och den militära Regionala staben i Västra Sverige. Kent är även utbildad vid Lärarhögskolan och bl.a. ansvarat för Risk Management utbildningen vid en yrkeshögskoleutbildning i Stockholm under ett antal år.

Kent har en välutvecklad pedagogisk förmåga samt en bred kunskap och lång erfarenhet i säkerhetsarbete på såväl lokal, regional som central nivå inom Försvarsmakten. Kents expertområden ligger främst inom fysisk säkerhet, informationssäkerhet samt hot-, risk- och sårbarhetsanalyser.

Anders Kylesten

Anders Kylesten

Konsult

Anders Kylesten har varit verksam inom IT och säkerhet sedan 1989. Han var Rikspolisstyrelsens förste IT-säkerhetschef och tjänstgjorde i nära 10 år som säkerhetschef vid Skatteverket. Anders har även varit projektledare för utvecklingen av Polisens misstanke- och belastningsregister, säkerhetschef vid Uppsala kommun samt sakkunnig inom integritetsskydd och IT vid Datainspektionen. Anders har även varit lärare vid Uppsala universitet i IT och artificiell intelligens. Han har varit ordförande för SIG-Security och Svenska föreningen för IT och juridik.

 

Anders, som har högskoleexamen från systemvetenskaplig linje, har en bred erfarenhet inom säkerhet, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krishantering, kontinuitetsplanering, Risk Management, Incident Management, och internutredningar. Anders har också lång erfarenhet av ledarskap och ledningsgruppsarbete.